ท่านสามารถอ่านแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นได้ที่ 

https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/1461562022 PTT Group The Petrochemical Outlook Forum

20 Jul. 2022 Time : 02:00 PM - 04:00 PM
At LIVE on Facebook

OTHER EVENTS

VIEW MORE