ท่านสามารถอ่านแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นได้ที่ 

https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/146156

Back

THE 14TH PTT Group Petrochemical Outlook Forum 2023

12 Jul. 2023 Time : 02:00 PM - 04:00 PM
At PTT Auditorium Floor 2

OTHER EVENTS

VIEW MORE